ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู
(depa Teacher Boost Camp) รุ่นที่ 3

วันอบรม จังหวัด สถานที่จัดอบรม ประกาศรายชื่อ
11 - 12 มกราคม 2567 - ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings คลิก
20 - 21 มกราคม 2567 กรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอบรม อาคารเอ็ม เอส สยาม ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ คลิก
20 - 21 มีนาคม 2567 ภูเก็ต โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา คลิก
27 - 28 มีนาคม 2567 นครราชสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 คลิก
3 - 4 เมษายน 2567 เชียงใหม่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน คลิก