ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู
(depa Teacher Boost Camp) รุ่นที่ 3

วันที่อบรม 20 - 21 มกราคม 2567

สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรม อาคารเอ็ม เอส สยาม ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
1 กฤษณ์ กรุณ์ดิลก เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
2 กิตติพงษ์ จงกิตติมหา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
3 กิตติยา จันดี โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
4 เกิดสิริ เจียวพ่วง เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
5 คณิต ชนกศรีธรกีรติ โยธินบูรณะ
6 คุณภัทร์ สังกลม อัสสัมชัญคอนแวนต์
7 จรรยา นิลรดางกูร อัสสัมชัญระยอง
8 จักรณพงษ์ สัมผัสชัยมงคล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
9 ชยานันท์ แท่นแสง ทุ่งสังพิทยาคม
10 ชัญญา ลิ่มเจริญกิจ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
11 ณัฏฐณิชา จันทร์เอม ยอแซฟอุปถัมภ์
12 ณัฏฐาทิพ จันทร์ผล สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
13 ณัฐวุฒิ วัลภา สว่างบริบูรณ์วิทยา
14 ดวงกมล ณ นคร อนุบาลโพธาราม
15 เต็มสิริ คูณสว่าง อัสสัมชัญระยอง
16 นงค์นภัส อัครทรัพย์อนัน ปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”
17 นิษฐ์ณีย์ นิดือมอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
18 ประพัฒน์ ศิลปกิจจานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
19 ประภาศรี เที่ยงธรรม วัดกลางคลองสาม
20 พงศ์พิชา เดชแพ เทพลีลา
21 พรรณนภา จารุประสิทธิ์ อิสลามสันติชน
22 พลอยกมล วงค์ษาปัญญากุล วัดป่าประดู่
23 พิชญา สุภาสวัสดิ์ โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
24 พิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม มาบอำมฤตวิทยา
25 ไพบูลย์ ปัทมวิภาต สามเสนวิทยาลัย
26 มนต์สันต์ จังหวัดสุข วัดสุทธิสะอาด
27 รติ พิพัฒน์ศรี เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
28 วศิน แสงสิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
29 วันเพ็ญ แซ่ลี้ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
30 วารุณี ดำรงค์ชัยธนา อัสสัมชัญ แผนกประถม
31 ศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ ยอแซฟอุปถัมภ์
32 สกล ชุนถนอม กระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"
33 สุกัญญา ทิพย์รักษ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
34 สุนิสา เทียนประเสริฐ เทพลีลา
35 สุนีย์ ถาวรโรจนพงษ์ วัดป่าประดู
36 สุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์ กระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"
37 อภิชาติ อินทนิน ราชินี
38 อมรเทพ กิตติมงคลคุณ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
39 อมรฤทธิ์ เนื่องลา วัดหนองยาง
40 อรพรรณ กิมะพงศ์ วิสุทธิกษัตรี