รอบอบรม

วันอบรม จังหวัด สถานที่จัดอบรม
ปิดรับสมัคร 11 - 12 มกราคม 2567 - ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
ปิดรับสมัคร 20 - 21 มกราคม 2567 กรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอบรม อาคารเอ็ม เอส สยาม ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ
ปิดรับสมัคร 20 - 21 มีนาคม 2567 ภูเก็ต โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
ปิดรับสมัคร 27 - 28 มีนาคม 2567 นครราชสีมา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
ปิดรับสมัคร 3 - 4 เมษายน 2567 เชียงใหม่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน

หมายเหตุ กำหนดการและสถานที่ฝึกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ข้อมูลผู้สมัคร

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ข้อมูลโรงเรียนที่สังกัด

ยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำคัญอย่างยิ่ง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จะดำเนินการเป็นอย่างดีที่สุด ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความลับ และดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

   ข้าพเจ้ายินยอมให้ โครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู (depa Teacher Boost Camp) รุ่นที่ 3 นำข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนครั้งนี้ไปใช้ เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลของโครงการฯ เพื่อติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผ่านทางอีเมล์ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การทำการตลาด รวมถึงการจัดส่งโฆษณากิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ แก่ผู้ลงทะเบียนมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อสอบถาม สำรวจความคิดเห็นต่าง ๆ และโครงการฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ พันธมิตร คู่ค้า บุคคลภายนอกที่ให้บริการ ซึ่งบุคคลภายนอกนั้นมีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่นเดียวกันกับโครงการฯ

ทั้งนี้ โครงการฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ ซึ่งผู้ลงทะเบียนมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยสามารถติดต่อได้ที่อีเมล depateacherboostcamp@gmail.com