ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู
(depa Teacher Boost Camp) รุ่นที่ 3

วันที่อบรม 27 - 28 มีนาคม 2567

สถานที่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
1 กนน ทศานนท์ ห้วยแถลงพิทยาคม
2 กัลยารัตน์ ศิริมาเทพ สุรธรรมพิทักษ์
3 กาญจนา จรัญศิริไพศาล โรงเรียนชุมแพศึกษา
4 จิรัชยาพร ทองลือ ทองลือ คำชะอีวิทยาคาร
5 ณัฐพล พลคำมาก บ้านแก
6 เดชาธร พองาม หนองกี่พิทยาคม
7 ทิพย์ปทุม ประทุมสัน โรงเรียนบ้านห้วยศาลสา
8 เทพศิรินทร์ วุฒิยางกูร ประถมศึกษาธรรมศาสตร์
9 ธงชัย ขำเทศเจริญ บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
10 ธนกฤต บุตรอ่อน บ้านห้วยสระภูมิ
11 ธนาวุฒิ อาญาเมือง หนองกี่พิทยาคม
12 ธวัชชัย แก้วสะอาด โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
13 ธีรเจต อิ้งจะนิล บ้านโคกสำราญ
14 นงค์นุช ไพบูลย์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์
15 นพวรรณ ซ่อมจันทึก โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520
16 น้อมจิตร เฉลยไกร อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
17 บุญมี วรชมพู สีดาวิทยา
18 ปรีชา แจ้งสว่าง แจ้งสว่าง บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
19 พเยาว์ อิติปิ มารีย์วิทยา
20 พรนิภา โภคสวัสดิ์ สุรนารีวิทยา 2
21 พัชรินทร์ นารินรักษ์ โรงเรียนบ้านโจด
22 พิทยา นามอั้ง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
23 มนทกานติ์ ไตรย์ลักษณ์ รร.ขจรทรัพย์อำรุง
24 มัลลิกา สิริวรจรรยาดี โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
25 วลีรัตน์ การะดี ประถมศึกษาธรรมศาสตร์
26 วิชญะ ปัญญา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
27 วิทวัส สีดาวงษ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
28 สมเกียรติ ภู่เกิดชายทะเล มารีย์วิทยา
29 สมบัติ มั่นเรืองศรี โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
30 สิริฤกษ์ อภิญญาพงศ์ สุรนารีวิทยา
31 สุกฤตา บุตรอ่อน ศรีตระกูลวิทยา
32 สุรางค์ นิลผาย สุรนารีวิทยา๒
33 สุริยันต์ แก้วชนะ บัวหลวงวิทยาคม
34 โสภา โคตรสมบัติ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
35 อดิศร พุ่มเพชร โีรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก
36 อนุสรณ์ จันทสุข สิรินธร
37 อภิไธย ทองใบ อนุบาลมหาสารคาม
38 อภิมุข วันเฟื่องฟู โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
39 อภิรัตน์ เสาวภาคย์รัตนชาติ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520
40 อุมาวิชนีย์ อาจะรม บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)
41 เอกมล บรรเทากุล โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย