ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู
(depa Teacher Boost Camp) รุ่นที่ 3

วันที่อบรม 11 - 12 มกราคม 2567

สถานที่ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
1 กนกกาญจน์ แสงทอง ชลบุรี “สุขบท”
2 กฤตยชญ์ คลิกคลาย บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี
3 กัมปนาท นิบรรพต จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
4 กาญจนา พิมพ์โพธิ์ น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
5 กานต์พิชชา วิสาพล เขมราฐพิทยาคม
6 จักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ โรงเรียนวัดจินดาราม
7 จิตติรัตน์ เจ๊ะอารง เวียงสุวรรณวิทยาคม
8 จุฑามาส ชาติชาญชัย ไตรมิตรวิทยาลัย
9 เจษฎา สอนพงษ์ นารีนุกูล
10 ชัยชนะ นุชฉัยยา วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
11 ณัฐพร แตกหนองโน บ้านหนองแสงโคกน้อย
12 ดรุณี สุวรรณไตร สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
13 ทิพวรรณ วังสุข คีรีมาศพิทยาคม
14 ธงชัย ศิลาชัย นารีนุกูล
15 ธนพร คุ้มพ่วงมี กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
16 ธิติพงษ์ ยืนสุข บ้านขามใหญ่
17 นันณภัชสรณ์ ทองคำ บ้านม่อนปิ่น
18 นัยณัฏฐ์ ศรีชัย น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
19 นิรสลัน จิใจ ธรรมวิทยามูลนิธิ
20 บพิธ ทิพย์ศรี วอแก้ววิทยา
21 เบญจพร ตีระวัฒนานนท์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
22 ปฏิภาณ ใจซื่อ ปายวิทยาคาร
23 ประสิทธิ์ คงเพชรศักดิ์ กำแพงเพชรพิทยาคม
24 ปรินทร์ ยอดสวัสดิ์ วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
25 ปวริศา เรืองชัยศิวเวท กำแพงเพชรพิทยาคม
26 ปวีณวัชร ศรีสุข บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
27 ปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ นารีนุกูล
28 พงค์สุเรียน เขื่อนแก้ว ชุมชนวัดสันป่าลาน
29 พฤกษา อุยสุย สุราษฎร์พิทยา 2
30 พิรตา แวดือรามัน บ้านสระมาลา
31 แพรวพรรณ ศาลาคาม อนุบาลโรจนวิทย์
32 ภาณุพงศ์ คงเป็นสุข นารีนุกูล
33 ภูธเรศ ไชยคุณ นารีนุกูล
34 มหาพันธ์ จันทะคุณ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
35 มาโนชญ์ แสงศิริ พิจิตรพิทยาคม
36 รัชนีกร พัดมณีรัตน์ นารีนุกูล
37 ราตรี คำปัน พะเยาพิทยาคม
38 ราวี รอบโลก นารีนุกูล
39 รุ่งทิวา รุ่งรัตน์ โรงเรียนเทศบาล๒ (บ้านหาดใหญ่)
40 ลัคนา สมนวนตาด วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
41 วรวุฒิ อินต๊ะชัย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
42 วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
43 ศุภลักษณ์ ไชโย ปายวิทยาคาร
44 สมเกียรติ สาคร ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
45 สมบูรณ์ บัวงิ้วใหญ่ ไผทอุดมศึกษา
46 สุดกมล กาญจนรัตนพันธ์ วัดใหม่ดงสัก
47 อภิญญา ทะแกล้วพันธุ์ บุญวาทย์วิทยาลัย
48 อาอีเสาะ นามสกุล​ พีระยานาวินคลองหินวิทยา
49 อินทัช ขวัญสถาพรกุล บ้านหนองสองพี่น้อง
50 ฮูดา กาเว ธรรมวิทยามูลนิธิ