ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู
(depa Teacher Boost Camp) รุ่นที่ 3

วันที่อบรม 3 - 4 เมษายน 2567

สถานที่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
1 กนกนวล อินขาน โรงเรียนรังษีวิทยา
2 กลวัชร โชติวรนานนท์ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
3 กาญจนา โนหลักหมื่น แจ้ห่มวิทยา
4 คมสันต์ สมฤทธิ์ บ้านเวียงฝาง
5 จิตรกร กิจเฉลียว ท่าปลาอนุสรณ์1
6 จุมพล ราชสิงโห สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ฉัตรธรินยา เมืองหนู โรงเรียนวัดสิทธิโชค
8 ชนัสนันท์ กัญชนะ ต้นกล้า
9 ชัญญณัท จงสุข วัดเวฬุวัน
10 ชิษนุพงศ์ โกวิทพุฒินันท์ ต้นกล้า
11 ฐณิษฐาจิต ณพสิทธิศักดิ์ ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
12 ณัฐกิจ ลาวนันท์ รังษีวิทยา
13 ณัฐดนัย ศรีศิริ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศลำปาง
14 ทิวากร ของมี ธีระวัธน์บำเพ็ญ
15 ธีระศักดิ์ โพธินาม โรงเรียนสารภีพิทยาคม
16 นที แน่นอุดร โรงเรียนวัดเวฬุวัน
17 นายเชาวลิต ก้อนคำ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย
18 นิธิภัทร หอมกระทุ่ม วัดเวฬุวัน
19 นิพนธ์ เพาพาน โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
20 ปราณิศา ทองคำจิรโชติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่
21 ปริญญา นิรุตติวัฒน์ โรงเรียนรังษีวิทยา
22 พนิดา สถาพร โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
23 พรรณปพร ปันสี ธีระวัธน์บำเพ็ญ
24 พัฏกร์ ศูนย์จันทร์ บ้านเจดีย์แม่ครัว
25 พีรพงษ์ ทับทิม สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 ภราดร พิมลวิชยากิจ บ้านวังเบอะ
27 ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
28 มณปริยา ชัยวรรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
29 มนตรี นามแฮด เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
30 รัณชญา ออมขัน วารีเชียงใหม่
31 รินทร์นภัส กิจเฉลียว โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น
32 วชิราวรรณ เทียมทัน เมืองเลย
33 วาทยกร จำรูญขจรเกียรติ บ้านเวียงฝาง
34 วีระพงค์ กล้าแข็ง อมก๋อยวิทยาคม
35 ศราวุฒิ ทิคำมูล โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
36 ศุภชัย แก้วขาว เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
37 สายสุดา ปาเมืองมูล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง
38 สิรินยา ตัวลือ วารีเชียงใหม่
39 สุรินทร์ อุ่นแสน โรงเรียนเถินวิทยา
40 โสภิดา เย็นทรวง ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
41 อนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ ยุพราชวิทยาลัย
42 อัครเดช ขวัญเมฆ เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
43 อัษฎายุธ ยศเวียง วิชัยวิทยา
44 อานนท์ มากมึ เฉลิมขวัญสตรี