ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู
(depa Teacher Boost Camp) รุ่นที่ 3

วันที่อบรม 20 - 21 มีนาคม 2567

สถานที่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
1 กนกนภัส สืบสิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
2 กฤตนันท์ สิริกรวิวรรธน์ โรงเรียนบ้านม่วง
3 กฤษดา ศรีรัตน์ ขจรเกียรติถลาง
4 กันต์กวี วะจิดี บ้านช่องพลี
5 กุลณัฐธิดา ห้าวหาญ วัดสันติคีรีรมย์
6 จารุวรรณ ศรีสืบ โรงเรียนบ้านหัวคลอง
7 ชฎาพร เชียรศรี วิเชียรมาตุ
8 ชณิตา โชติพิรัตน์ วัดสันติคีรีรมย์
9 ชัยรัตน์ ศรีลาวรรณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
10 ไซณับ แวสะมาแฮ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
11 ณิชากร เส้งสุย ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
12 เตชินี ภิรมย์ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
13 ธนภรณ์ ดอกไม้หอม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
14 ธันย์เทวิกา ส่งสุข ปทุมวิทยากร
15 นฤสรณ์ ศรีวะโร ขจรเกียรติศึกษา
16 นิธิญาภรณ์ แซ่ตั้ง โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล
17 นิศารัตน์ นาคินทร์ สตรีพังงา
18 ประภัสสร พุทธรักษ์ โรงเรียนกะปงพิทยาคม
19 ปิ่นบังอร ขันธ์ภักดี โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
20 ปิยะ พละคช โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
21 พลการณ์ จันทร์ทอง โรงเรียนตันติวัตร
22 พิชญานันท์ อินทร์รักษ์ โรงเรียนบ้านหัวคลอง
23 ยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
24 ยุพิน แสงยอ บ้านกำแพงเพชร
25 วรรณศักดิ์ เนาวพลชัยรัตน์ โรงเรียนกระบุรีวิทยา
26 วรวุฒิ เหมเด็น โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
27 วรศักร์ ณ นคร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
28 วราทิพย์ ชุ่มกลิ่น ศรียาภัย
29 วริฏฐา รักหอม วิเชียรมาตุ
30 วีระพจน์ กิมาคม เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
31 ศราวุธ เสาวนิช โรงเรียนกระบุรีวิทยา
32 ศุภนัฐ เกิดแก้ว สตรีพังงา
33 สิปปกร ทวีมาตย์ ไทยรัฐวิทยา39 (บ้านนาโต๊ะหมิง)
34 สุจรรยา จันทร์อ่อน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
35 สุวัฒนา พรหมสุวรรณ์ พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
36 สุวิมล ถนอมผล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
37 อดิสิทธิ์ โกยกอบกาญจน์ บ้านคอกช้าง
38 อนิส หมานมานะ วิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
39 อภิญญา ทวีชาติ ขจรเกียรติพัฒนา
40 อาธิป บูสา โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
41 เอนก ถนอมผล วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง